E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุณา Login
เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nstru E-Regis)

ทาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะทำการเปิดระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี
โดยกำหนดให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ได้ตั่งแต่ วันที่ 2 - 15 มกราคม 2562




กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน


รหัสนักศึกษา : 
รหัสผ่าน : 







หากประสบปัญหาการใช้งานระบบโปรดแจ้ง

ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคารพรหมโยธี โทรศัพท์ 097-349-9469 , 084-192-5908






02/01/2562 :

    กำหนดการณ์ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี

    สามารถ ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่

ภาคปกติ     2  -  15   ม.ค. 2562
ภาคพิเศษ    9  -  27   ม.ค. 2562

    และสามารถสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง)และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

(ภาคปกติ)  วันที่   30 ม.ค. 2562
(ภาคพิเศษ) วันที่   30 ม.ค. 2562


02/01/2562 :

   รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินวิชาการ
รายวิชาเลือกเสรี (ภาคปกติ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์: 097-349-9469  , 084-1925908   
Copyright © 2015 All Rights Reserved.