การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ในสาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ประกอบ : news_25621025_113545.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 25 ต.ค. 2562 , 11:31:50
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 25 ต.ค. 2562 , 11:35:45