ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562

นักศึกษาระดับ ระดับบัณฑิตศึกษา    ภาคประกาศนียบัตรบัณฑิต

รับสมัครภาคพิเศษ(กศ.บป.) เรียนเสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. - 8 ก.ค. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)

รับสมัครภาคพิเศษ(กศ.บป.) เรียนเสาร์-อาทิตย์ รอบเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ก.ค. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]