E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุณา Login
เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ


นักศึกษาสามารถสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง)และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไปUsername : 
Password : 


หากนักศึกษา...ประสบปัญหาการลงทะเบียนเรียนออนไลน์โปรดแจ้ง

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 9 โทรศัพท์ 075-392-043 , 084-1925908
17/06/2557 :

    กำหนดการสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง)และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ของ นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 นักศึกษาสามารถดำเนินการสั่งพิมพ์ ได้ตั้งแต่

วันที่ 16 ก.ค. 2557


17/06/2557 :

    กำหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

วันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2557


17/06/2557 :

    กำหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

วันที่ 19 - 29 มิ.ย. 2557


01/06/2557 :

    นักศึกษาสามารถดูปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ได้ที่
    กำหนดการ/ปฏิทินวิชาการ
    รายวิชาที่เปิดสอนภาคปกติ
    รายวิชาที่เปิดสอนภาคพิเศษ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 075-392043  , 084-1925908   E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th
Copyright © 2012 All Rights Reserved.