เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
เข้าสู่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เข้าสู่ระบบบริการนักศึกษา
เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษา